2002

 

Bardo nuotykiai ir ygiai : apysaka / Jonas Avyius ; iliustravo Gintaras Jocius. - Vilnius : Alma littera, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 265, [7] p. : iliustr. ; 22 cm. - (Grigo Ratai : lietuvi? vaik? literat?ros klasika).- Tiraas [3000] egz. - ISBN 9986-02-789-6 (?r.)

Apysaka apie ni?faundlend? Bard?, kre?iant? smagias idaigas, u meil? atsid?kojant? meile ir visada pasiryus? paaukoti gyvyb? u mog?, kuriame jo narsi, klastos nepripa?stanti irdis surado tikr? draug?.

 

Ir imu tavo valanda : romanas / Jonas Avyius. - Vilnius : Lietuvos raytoj? s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 325, [3] p. ; 21 cm. Kn. taip pat: Pabaigos odis / Irena Litvinait?-Avyien?, p. 322-326. - Tiraas [1000] egz.- ISBN 9986-39-214-4 (?r.)

Romanas sukomponuotas kaip B?teni? eimos gyvenimo vaizdai. Jame dominuoja apsisprendimo, gyvenimo kelio pasirinkimo motyvai. eimos kronik? papildo ir praple?ia Lietuvos nepriklausomyb?s praradimo (1939-1940) politinis kontekstas visi personaai atvedami iki Lietuvai lemting? ?vyki?, paliekant skaitytojui toliau vaizduot?je t?sti j? ketinimus