1981

 

Bukelien?, Elena. Jono Avyiaus k?rybos bruoai : mediaga lektoriui / Bukelien? Elena. - Vilnius : inija, 1981. - 15 p. - Antr. p. viruje: LTSR "inijos" draugija. - Bibliogr.: p. 15